Tuesday, August 21, 2018

Các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng điện tử

Các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng điện tử Hiện nay, các ngân hàng đang từng bước đa dạng hóa các sản phẩm dịch...

Quản trị rủi ro khi kinh doanh ngân hàng

Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng thương mại Chính sách quản trị rủi ro trong hoạt...

Đánh giá kết quả đa dạng hóa hoạt động tín dụng...

Đánh giá kết quả đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP Dựa vào phương hướng và loại đa dạng hóa cho thấy...

Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Căn cứ định hướng phát triển chung của ngành NH và thực tế hoạt động...

Quản lý hoạt động của Ngân hàng thương mại

Hoạt động của Ngân hàng thương mại Trong quá trình Quản lý hoạt động của Ngân hàng thương mại cần : đảm bảo khả năng thanh toán...

Thang đo Parasuraman & ctg (1988)

Thang đo Parasuraman & ctg (1988) Parasuraman & ctg (1988) đã xây dựng và kiểm định thang đo năm thành phần của chất lượng dịch vụ,...

Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn...

Nhân tố ảnh hưởng đến ngân hàng thương mại trong việc huy động vốn Các nhân tố khách quan Chu kỳ phát triển kinh tế Tình trạng...
Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn

Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy...

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn Quy mô nguồn vốn huy động Quy mô là chỉ tiêu phản ánh số lượng...

Rủi ro kinh doanh ở công ty chứng khoán| nguyên nhân...

Nguyên nhân rủi ro kinh doanh ở công ty chứng khoán Nguyên nhân khách quan: Môi trường chính trị xã hội Hoạt động kinh doanh của Công...

Đặc điểm quản lý rủi ro Công ty cổ phần chứng...

Quản lý rủi ro Công ty cổ phần chứng khoán Sau đây là những rủi ro công ty cổ phần chứng khoán Một là Quản lý rủi...